Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Trade, economic integration and globalization, WTO

Kolejny etap projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO” zakończony

W ramach projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO” zakończone zostały badania ankietowe przedsiębiorców. Ankieta objęła analizę około 430 przedsiębiorstw w tym 140 przedsiębiorstw państwowych z 6 obwodów na Białorusi.

Poza podstawowymi pytaniami dotyczącymi ilości pracowników, rodzaju prowadzonej działalności, sytuacji ekonomicznej regionu, w którym działalność jest prowadzona, do respondentów skierowano zestaw bardziej szczegółowych pytań (podzielonych na 4 bloki) odnoszących się do:

  1. Konsekwencji przystąpienia Białorusi do WTO, w tym prawdopodobny wzrost konkurencyjności.
  2. Gotowości przedsiębiorców na prowadzenie działalności w nowych warunkach (po przystąpieniu do WTO)
  3. Przewidywanego wpływu członkostwa w WTO na działalność przedsiębiorstwa
  4. Wsparcia ze strony Państwa

Wyniki tej ankiety posłużą do postawienia diagnozy sytuacji i stanowić będą wkład do seminarium i konferencji, które organizowane będą w ramach projektu w dalszej kolejności.

Celem projektu jest doprowadzenie do poprawy współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na Białorusi w szerokim obszarze polityk związanych z akcesją Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Czas na realizację takiego projektu jest szczególnie dobry ze względu na zmuszenie Białorusi przez zewnętrzne okoliczności (akcesję Rosji do WTO przy zapisach Umowy o Unii Celnej) do znacznej intensyfikacji negocjacji akcesyjnych WTO. To ostatnie wymaga konsultacji z aktorami życia gospodarczego (i w pewnej mierze także społecznego), czego wyrazem jest przeprowadzona ankieta.

Wiecej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu.