05 Lut 2014

Finansowa partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach: temat wart dyskusji?

Opracowanie stanowi przegląd osiągnięć w obszarze tzw. finansowej partycypacji pracowników (ang. employee financial participation, EFP). Jego celem jest określenie roli, jaką EFP odgrywa we współczesnym świecie. W publikacji dokonano rozróżnienia między partycypacją finansową a udziałem w zarządzaniu (demokracja przemysłowa), oraz innymi typami partycypacji pracowniczej. Analizie poddano również główne argumenty przemawiające za upowszechnianiem EFP. Publikacja zawiera opis ewolucji głównych form EFP, przedstawia skalę jej stosowania w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata oraz najważniejsze bodźce podatkowe i prawne, a także omawia wysiłki Unii Europejskiej na rzecz popularyzacji tej idei.  W ocenie autorki fakt, że w ostatnich latach partycypacja finansowa stała się powszechnie stosowanym mechanizmem w procesie zarządzania przedsiębiorstwami dowodzi, że wysiłki na rzecz jego promocji, szczególnie w Polsce, mają szansę odnieść sukces. W publikacji wskazano także pożądane kierunki rozwoju dalszych badań nad omawianym zjawiskiem.