Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Electromobility+ wkracza w etap realizacji

Między 14 a 15 czerwca we Wiedniu odbyło się spotkanie dające oficjalny początek projektowi Electromobility+ (Development of an Evaluation Framework for the INtroduction of Electromobility ) sponsorowanemu przez Komisję Europejską w ramach programu ERA-NET Transport. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, wraz z Niemieckim Instytutem Badań Gospodarczych, Federalną Agencja Ochrony Środowiska, Politechniką Wiedeńska, Instytutem Ekologii zebrało się w siedzibie Instytutu Studiów Zaawansowanych (lider konsorcjum) celem omówienia zagadnień związanych ze współpracą przez okres trwania projektu (2,5 roku).

W formie prezentacji power point członkowie konsorcjum przedstawili swój wkład do projektu. Spotkanie spełniło rolę ważnej platformy do wymiany podglądów/pomysłów oraz do skonfrontowania różnych wizji projektowych po przewidzianych cięciach budżetowych. Ożywione dyskusje po każdej z prezentacji pomogły zidentyfikować potencjalne przeszkody oraz stały się katalizatorem do przeprowadzenia lepszej synchronizacji prac projektowych.

Omawiany projekt ma na celu opracowanie dwóch modeli ekonomicznych na podstawie wkładu uzyskanego z trzech krajów europejskich - Polska, Niemcy i Austria. Modele te mają umożliwić ocenę ekonomicznych, behawioralnych i środowiskowych skutków przejścia na mobilność elektryczną. W ramach projektu oczekiwane jest oszacowanie pełnych kosztów ekonomicznych związanych z większym udziałem mobilności elektrycznej w transporcie w ogóle.