Główne wnioski raportu SHIFT "Dynamika finansowania szkolnictwa wyższego"

Kryzys gospodarczy i finansowy sprawia, że większość krajów Unii Europejskiej znacząco zmniejsza wydatki na edukację i ogranicza inwestycje w tym obszarze.  UE zauważa, że „nie chodzi o to ile pieniędzy przeznacza się na edukację, ale o wydawanie ich w bardziej inteligentny sposób” i wzywa by „innowacyjne instrumenty finansowe były wykorzystywane dla zaradzania możliwym do zidentyfikowania niedoskonałościom lub nieprawidłowościom rynku" Budżet Unii Europejskiej, październik 2012 COM700.

85% finansowania edukacji wyższej pochodzi z sektora publicznego (Eurydice). Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego UE (EACEA) w publikacji „Modernizacja Edukacji Wyższej w UE: Finansowanie i Wymiar Społeczny” wyraźnie stwierdza, iż „spowolnienie gospodarcze doprowadziło do zmniejszenia finansowania publicznego, podczas gdy popyt na edukację wyższą rośnie” oraz że koszt tej zmiany ponoszą studenci: „wysiłek finansowy coraz częściej ponoszą studenci”.

W kontekście tych zmian pojawia się wyzwanie, aby rozwinąć nowe mechanizmy, które umożliwiłyby studentom sfinansowanie swojej edukacji na wyższym poziomie. Dokumenty Unii Europejskiej potwierdzają potrzebę stworzenia innowacyjnych dróg finansowania studiów, tak aby uniwersytet nie był miejscem jedynie dla tych, którzy “mogą sobie na to pozwolić”, ale był otwarty dla wszystkich Europejczyków. Raport Dyrekcji Generalnej KE ds. Edukacji, młodzieży sportu i kultury (DG EAC) pt. “Studenckie Pożyczki” jasno stwierdza, iż “wiele państwowych programów pożyczkowych jest nieodpowiednia, oprócz kilku wyjątków (Wielka Brytania, Szwecja, Holandia). Pożyczki studenckie nie są dostępne we wszystkich krajach UE; a tam gdzie są dostępne, są ograniczone w zakresie, ilości i wymiarze”.

Raport SHIFT ma na celu zarysowanie obrazu systemu edukacji wyższej w Europie, podkreślając kluczowe cele i polityki państw członkowskich. Specjalny nacisk położony jest na kwestie opłat za studia, wsparcie finansowe oraz poziom wiedzy finansowej w krajach Unii Europejskiej. Podstawowy cel, jaki stawia sobie odnowiony program UE dla szkolnictwa wyższego to zapewnienie studentom odpowiednich warunków materialnych do studiowania i realizowania ich potencjału.

 

Przeczytaj Streszcznie Raportu

 

Cały Raport wkrótce będzie dpstępny na naszej stronie.

Więcej informacji o Projekcie SHIFT jest dostępnych tutaj