03 Wrz 2009 - 04 Wrz 2009

Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników.

09.2009 - 11.2009

Opis Projektu:

Jednym z głównych problemów polskich przedsiębiorstw jest niski poziom ich innowacyjności mierzony niemal wszystkimi rodzajami  wskaźników innowacyjności, jakie stosuje się w literaturze przedmiotu i w polityce innowacyjnej. Niska innowacyjność przedsiębiorstw polskich przekłada się oczywiście na wolniejszy wzrost gospodarczy.

Powstaje więc pytanie o determinanty (czynniki) innowacyjności  polskich przedsiębiorstw   oraz o różnice  w tym zakresie w porównaniu do przedsiębiorstw krajów wysoko rozwiniętych. Odpowiedzi na to pytanie poświecona jest ekspertyza Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym prezentujemy wyniki analizy poziomu innowacyjności Polski na tle wybranych krajów unijnych. W rozdziale drugim pokazujemy różnicowanie się determinant innowacyjności w zależności od rodzajów innowacji, wielkości przedsiębiorstw i rodzaju branż. Wiele miejsca poświęcamy roli kapitału ludzkiego w procesie innowacji, zwłaszcza jego komplementarności  (także pod względem jakości) w stosunku do innych determinant. W rozdziale trzecim przedstawiamy analizę porównawczą wewnętrznych i zewnętrznych determinant innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Uwzględniamy podwójną rolę badań naukowych i kapitału ludzkiego w procesie innowacji: jako kreatora innowacji oraz czynnika warunkującego absorpcję innowacji płynących z otoczenia. Pokazujemy też przyczyny stosowania w polskich przedsiębiorstwach innowacji o charakterze uzupełniającym, ich komplementarności do poziomu kapitału ludzkiego oraz nierealności - w istniejących uwarunkowaniach - oczekiwań dotyczących możliwości opracowania i wdrażania w Polsce innowacji radykalnych. W rozdziale czwartym prezentujemy główne cechy polityki innowacyjnej wybranych krajów - liderów innowacyjności na tle polityki innowacyjnej Polski. Podsumowanie  zawierające także rekomendacje dla polityki zamyka  opracowanie.

Balcerowicz, Ewa, Anna Wziątek Jakubiak. Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników . November 2009. <http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/7614.pdf>.

Sponsor:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości