12 Lut 2019

Czy pieniądz niepaństwowy jest możliwy? Zeszyt mBank-CASE Nr 158

„Zależnie od tego, jak zinterpretuje się pytanie, które jest tytułem mojego wystąpienia, można z powodzeniem argumentować, że odpowiedź jest oczy­wista i można też mówić, że jest odwrotnie. W pewnym sensie bowiem, oczywistym jest, że niepaństwowy pie­niądz jest możliwy. Mam tu na myśli pytanie o to, czy jakieś rodzaje niepaństwowego pieniądza są możliwe. I na to py­tanie odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Większość dokonywanych dziś w Polsce i na świecie płatności odbywa się przy użyciu prywatnie produkowanych form pieniądza – czyli depozytów bankowych różnego typu – transfero­wanych za pośrednictwem czeków lub poprzez użycie kart debetowych. I nie ma w tym nic zaskakującego.

Jednak do tytułowego pytania można podejść w inny, o wiele bardziej interesujący sposób. Ciekawym pytaniem jest nie to, czy mogą istnieć jakieś rodzaje niepaństwowe­go pieniądza. Interesująca jest inna kwestia, a w zasadzie dwie, odrębne kwestie. Pierwszą z nich jest czy możliwe jest istnienie w obiegu prywatnego pieniądza, czy walut. Czy możemy polegać na sektorze prywatnym, że dostar­czy nam środków płatniczych, które będą w obiegu? In­nym, i istotniejszym pytaniem, jest to, czy możemy mieć kompletny system monetarny, w którym wszystkie ro­dzaje pieniądza są dostarczane przez sektor prywatny, a państwo nie odgrywa istotnej roli regulacyjnej.

Moim zamiarem jest obrona tezy, że jest możliwe istnie­nie prywatnie produkowanych pieniędzy, ale także że jest możliwe funkcjonowanie w pełni prywatnych systemów monetarnych, w których państwo nie odgrywa istotnej roli. Będę dowodził, że takie rozwiązania są nie tylko moż­liwe, ale że historia dostarcza nam przykładów ich funk­cjonowania. Oznacza to, że nie są one możliwe jedynie hi­potetycznie. Zamierzam poświęcić znaczną część swojego wystąpienia na omówienie tych historycznych przykładów prywatnej produkcji pieniądza i prywatnych albo prawie prywatnych systemów monetarnych. Mam zamiar nie tylko pokazać, że te prywatne waluty i w więk­szości prywatne systemy monetarne rzeczywiście istniały, ale także zwrócić uwagę, że owe prywatne waluty i sys­temy pieniężne funkcjonowały z pełnym lub co najmniej dużym powodzeniem. Moglibyśmy im nawet pozazdrościć tego powodzenia, biorąc pod uwagę kondycję naszych współczesnych, stosunkowo silnie regulowanych syste­mów monetarnych.” – prof. George Selgin pisze we wstępie do publikacji.

 

Czytaj / pobierz publikację