Europe, Labor market, social policy and social services, rynek pracy

CASE poszukuje partnera instytucjonalnego

 

CASE ogłasza otwarty nabór partnerów instytucjonalnych (polskich i zagranicznych) do projektu PO WER „Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach  Osi  Priorytetowej  IV: Innowacje  społeczne  i współpraca  ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa.

Głównym celem naszego projektu jest uzupełnienie wiedzy na temat popytu na umiejętności i kwalifikacje na rynku pracy w Polsce. Będzie on osiągnięty przez stworzenie innowacyjnych narzędzi monitorowania i zbierania informacji na temat zapotrzebowania na kwalifikacje, budowy instrumentów statystycznych, które będą obrazowały zmiany trendów w czasie rzeczywistym, oraz wykonanie empirycznych analiz, które pozwolą na przygotowanie wiarygodnych projekcji na temat zmian w popycie na umiejętności.

W szczególności, naszym celem jest:

1. Budowa oprogramowania, które w czasie rzeczywistym będzie zbierało informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wymaganych przez pracodawców w ofertach pracy ogłaszanych online;

2. Budowa bazy danych, oraz statystyk opisowych, które w czasie rzeczywistym dostarczą informacji na temat popytu na poszczególne kwalifikacje i umiejętności, w podziale na sektory (NACE), zawody (ISCO), kwalifikacje (ISCED), rodzaje firm, jak i regiony kraju (na poziomie województw –NUTs-1 i powiatów – NUTs-3);

3. Budowa instrumentu statystycznego, który będzie używany w lokalnych urzędach pracy;

4. Testowanie instrumentu statystycznego;  

5.  Ostatnim etapem naszych prac będzie przygotowanie i opracowanie prognozy zmian w popycie na kwalifikacje i umiejętności w okresie długoterminowym.

 

Rola partnera projektu:

- wymiana doświadczeń (dotyczy partnera zagranicznego, w którego kraju opisane narzędzia są już stosowane na poziomie regionalnym lub krajowym)

- wspólna budowa opisanych narzędzi (dotyczy partnerów zagranicznych, w których kraju nie są stosowane opisane narzędzia lub partnerów krajowych, którzy wspólnie z CASE chcieliby wziąć udział w budowie i implementacji opisanego narzędzia na poziomie krajowym).

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie jako partner instytucjonalny uprzejmie prosimy o wysłanie nam krótkiego opisu Państwa instytucji, prowadzonych projektów z powyższej tematyki i informacji jak widzicie Państwo swoją rolę w projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 25 września pod adresem joanna.smigiel@case-research.eu.