02 Sty 2012 - 03 Sty 2012

Zestawienie instrumentów polityki wobec MŚP i ocena realizacji SBA w ramach przeglądu „SME Performance Review 2011”

01.2012 - 12.2012

Opis
Zespół CASE, wchodzący w skład konsorcjum zarządzanego przez Ecorys, przygotowuje części Arkuszy Informacyjnych MŚP dotyczące polityki dla pięciu krajów - Chorwacji, Macedonii, Polski, Serbii i Słowenii. Praca składa się z zestawienia instrumentów politycznych podjętych wobec MŚP w 2011 roku w pięciu wymienionych państwach, a także oceny stanu oraz implementacji zaleceń „Small Business Act for Europe” w Polsce.

Cele Ogólne Projektu
Celem tego projektu jest przygotowanie Arkuszy Informacyjnych dotyczących MŚP dla członków Unii Europejskiej oraz 10 dodatkowych krajów europejskich. Arkusze te ukazują ocenę polityki wobec MŚP prowadzonej w danym kraju i – dla 27 krajów członkowskich UE – ich postęp we wdrażaniu zasad inicjatywy „Small Business Act for Europe”, opracowanej by wzmacniać potencjał MŚP oraz promować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno na krajowym jak i globalnym rynku.

Struktura Projektu i Zaangażowanie CASE
Zespół CASE przygotowuje części Arkuszy Informacyjnych MŚP dotyczące polityki dla pięciu krajów - Chorwacji, Macedonii, Polski, Serbii i Słowenii. Praca składa się z zestawienia instrumentów politycznych podjętych wobec MŚP w 2011 roku w pięciu wymienionych państwach, a także oceny stanu implementacji zaleceń „Small Business Act for Europe” w Polsce.

Wyniki Projektu
Krajowe Arkusze Informacyjne MŚP są przygotowywane i publikowane corocznie przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu od 2008 roku.