edukacja, Europe, Financial sector, Institutional reforms, inwestycje, kryteria z Maastricht, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, Polska, reforma finansów publicznych, Studia i analizy, Traktat z Maastricht, UE, Unia Europejska, wydatki sztywne

Wydatki sztywne budżetu państwa

Streszczenie

Wzrost nierównowagi budżetowej jest skutkiem spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale również systematycznego wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa. Ich udział w wydatkach ogółem wzrósł od 46% w 1998 r. do 67% w 2003 r. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004r. wzmoże jeszcze presje na wzrost wydatków budżetowych z tytułu finansowania składki do budżetu unijnego, współfinansowania projektów strukturalnych oraz obiecanych dopłat dla rolnictwa z budżetu państwa. Przy obecnym poziomie i strukturze wydatków budżetowych nie jest możliwe pokrycie potrzeb finansowych, które wynikaja z przystapienia do UE, bez wzrostu nierównowagi budżetowej. Dlatego też niezbedna jest reforma wydatków publicznych, umożliwiająca finansowanie kosztów akcesji w taki sposób, aby nie wzrastał deficyt i możliwe było wypełnienie warunków Traktatu z Maastricht (3% PKB deficyt szerokiego sektora rządowego). Finansowanie tych zadan wymaga pilnej zmiany struktury wydatków budżetu państwa. Niezbędna jest zmiana priorytetów tak, aby wydatki socjalne nie dominowały nad wydatkami pro rozwojowymi - inwestycyjnymi, edukacja i zdrowiem. Celem zmian jest stworzenie budżetu państwa wspierajacego rozwój gospodarczy. W prezentowanej analizie dokonano identyfikacji wszystkich kategorii wydatków sztywnych, określono ich podstawę prawną i zasady realizacji wypłat oraz przedstawiono propozycje ograniczenia sztywnosci wydatków budżetu państwa.