01 Sty 2007 - 02 Sty 2007

Struktury, ramy organizacyjne i uruchomienie mechanizmów finansowania systemu badań służących prowadzeniu polityki edukacyjnej w Polsce

01.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Celem projektu jest rozwój polityki edukacyjnej przez stworzenie podstawy współpracy między prowadzącymi badania edukacyjne a decydentami politycznymi i przyczynienie się do zbudowania silnego, nowoczesnego zaplecza badawczego.

Zostało powołane seminarium, do udziału w którym zaproszeno byłych ministrów edukacji (1989-2005). Spotkania "Seminarium ministrów" odbywały się  raz w miesiącu. Dyskusje (z ewentualnym udziałem ekspertów) służyły zidentyfikowaniu najważniejszych problemów polskiej edukacji. Sprawozdania i wnioski opublikowano, co przyczyni się do podniesienia poziomu debaty publicznej. W efekcie ożywionych, merytorycznych dyskusji :

  • zaproponowano rozwiązania organizacyjne i strukturalne służące stopniowemu budowaniu zaplecza badawczego i wsparcia eksperckiego dla MEN,
  • zidentyfikowano najważniejsze problemy polskiej edukacji.
  • zaopiniowano dokumenty programowe związane z przygotowaniem programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"
  • przedstawiono propozycje kierunków dalszych prac.

Efektami prac seminarium są również:

  •     Publikacja OECD "Research and Evidence in Educational Policy-Making: New Challenges",

Paris (2007),

 

  •     Omówienia najważniejszych publikacji OECD:

 

  1. "Polska szkoła w międzynarodowym lustrze" - raport OECD Education at a Glance 2007
  2. "Co wie i potrafi 15-letni uczeń" (omówienie i wstępna analiza wyników PISA 2006)
  •      Specjalne seminarium nt. "Per-capita funding in school education" z udziałem prof. Rosalind Levacic (University of London, World Bank) i polskich ekspertów.

Debata prowadzona na seminarium na temat kluczowych konferencji została omówiona w raporcie Polityki (42/2007), co w naszym przekonaniu stanowiło wkład w podniesienie poziomu debaty publicznej.

Niestety, nie udało się wypracować wspólnie z Ministerstwem Edukacji całościowego, wieloletniego, spójnego programu badań wspierających politykę edukacyjną i wdrażanie programu operacyjnego "Kapitał Ludzki". Życzliwe zainteresowanie członków kierownictwa MEN i ich osobisty udział w seminarium nie pociągnęły za sobą konkretnych decyzji i działań.

http://case-research.eu/uploads/editor/files/prezentacja.pdf