Europe, Labor market, social policy and social services, Research

Ocena i aktualizacja załącznika IV Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badania dla Komisji Europejskiej w kwestii oceny i aktualizacji załącznika  IV Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE), który dotyczy głównie  rzemiosła, handlu i przemysłu.
Badanie odpowie na następujące pytania:

 • Jak efektywnie działa w praktyce mechanizm automatycznego rozpoznawania fachowców w ramach załącznika IV Dyrektywy?
 • Czy jest sens modernizacji i aktualizowania listy zawodów zwolnionych z Aneksu IV? Jeśli tak, w jakim stopniu?
 • W jaki sposób lista może zostać zaktualizowana, tak aby specjalistyczne obszary zawodowe były osobno wymienione? (np. budownictwo)
 • Jeśli załącznik IV zostanie zaktualizowany, wówczas do jakiego stopnia powinna być używana klasyfikacja oparta na  działalności (activities), w odróżnieniu od klasyfikacji opartej na zawodzie (occupation)
 • Jakie są potencjalne korzyści prawne związane z modernizacją Aneksu IV dla władz państwowych i fachowców podejmujących pracę w Unii Europejskiej?
 • W jaki sposób można poprawić obecne niezgodności i niejasności we wdrażaniu Aneksu IV?


Cel projektu:

Szczegółowe cele badania to:

 • Porównanie obecnej listy profesji w załączniku IV Dyrektywy (według nomenklatury Standard Industrial Classification (ISIC) i (NICE)
 • Dogłębna analiza możliwości uproszczenia i zaktualizowania załącznika IV zgodnie z artykułem 20. Dyrektywy
 • Ocena wpływu planowanych ulepszeń w załączniku IV (przy użyciu danych Eurostat)


Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Główne zadania w projekcie to:

 • Zadanie 1: Ustalić obecny stan rzeczy poprzez dostarczenie inwentarza zawodów (uregulowanych w państwach członkowskich UE), które spełniają działanie wymienione w aktualnej wersji załącznika IV
 • Zadanie 2: Opracować możliwości zmian do załącznika IV przez Komisję Europejską
 • Zadanie 3: Studia przypadku dla konkretnych sektorów


CASE dostarczy szczegółowe ekspertyzy na szczeblu krajowym dla Czech, Polski i Słowacji pod postacią Zadań 1. i 3.