Advisory, Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Labor market, social policy and social services, zdrowie publiczne

Pomiar realizacji polityki zdrowotnej UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym


Pełny tytuł: Pomiar realizacji polityki zdrowotnej UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, poprzez ocenę przydatności istniejących wskaźników do tego zadania i opracowanie nowych wskaźników w razie potrzeby

Opis projektu

Badanie to jest kontynuacją średnioterminowej oceny Europejskiej strategii zdrowotnej na lata 2008-2013, gdzie rozdział na temat wskaźników realizacji polityki nie został rozwinięty w wystarczającym stopniu. Wyniki badań, które będą zestawem wskaźników realizacji polityki, mają służyć Komisji jako narzędzie do monitorowania wpływu polityki UE w dziedzinie zdrowia na krajowe polityki zdrowotne.

Badanie koncentruje się na ograniczonej liczbie wskaźników, które mogą być wykorzystane w przyszłości do monitorowania skuteczności i wpływu polityki UE w zakresie zdrowia. Narzędzia są określane lub opracowane w taki sposób, aby pokazać powiązania pomiędzy strategią a rozwiązaniami wykorzystywanymi przez państwa członkowskie. Ponadto, badanie ma na celu zaproponowanie zestawu wskaźników oceniających rozwój prowadzonej polityki zdrowotnej oraz monitorujących jej wdrożenie i osięgnięte dzięki niej rezultaty.

Cele ogólne projektu

Badanie to ma ocenić i zdać sprawozdanie z możliwego wykorzystania wskaźników realizacji polityki dla obecnego i przyszłego monitorowania polityki UE w dziedzinie zdrowia. Powinno ono być solidne i wiarygodne na tyle, aby umożliwić:

  1. Zaproponowanie szeregu możliwych i wymiernych wskaźników realizacji polityki dla oceny postępów i monitorowanie realizacji i osiągnięć polityki UE w zakresie zdrowia, i ostatecznie
  2. Wprowadzenie „podejścia wskaźnikowego” w polityce zdrowotnej UE po 2013 roku, oraz
  3. Udzielenie pomocy przy monitorowaniu i ocenianiu jej realizacji, jak również interakcji pomiędzy organami UE odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną a państwami członkowskimi.

Struktura Projektu i zaangażowanie CASE

Fundacja CASE została zaproszona do udziału w projekcie  przez Economisti Associati i będzie odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania i ocenę przypadku Polski, jednego z 4 krajów uczestniczących w badaniach. Praca obejmuje:

  •  identyfikację podstawowych i drugorzędnych źródeł (kluczowi informatorzy, odpowiednie dokumenty polityczne i naukowe);
  •  przygotowanie zwięzłego przeglądu polskiej polityki zdrowotnej, zarządzanie/organizacji systemu zdrowa;
  • zebranie danych (przegląd polskich dokumentów z zakresu prowadzonej polityki w dziedzinach objętych badaniem, około 6-7 wywiadów z kluczowymi informatorami).

Wyniki Projektu

W ramach zakończenia projektu powstanie raport, zawierający badanie przypadku Polski przeprowadzone/ opracowane przez CASE. Opcjonalnie odbędą się również warsztaty.

Sponsor:

WE DG SANCO

Koordynator Projektu: Economisti Associati