Advisory, Europe, Jugosławia, kraje post-jugosłowiańskie, Post-communist transition and development issues, Serbia, UNDP

Misja oceniająca i programowa UNDP

Po upadku reżimu Miloszewicza Biuro ds. Europy i WNP UNDP zorganizowało 3-tygodniowa misję ekspercką z zadaniem analizy sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Federacyjnej Republice Jugosławii (w szczególności w Serbii) i zaproponowania działań UNDP w zakresie rozwoju ludzkiego, reform instytucjonalnych i gospodarczych. Marek Dąbrowski był w ramach misji odpowiedzialny za problematykę reform gospodarczych i był współautorem raportu końcowego.
Marek Dąbrowski przygotował także załączone rekomendacje dla rządów Jugosławii i Serbii.