Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka pieniężna, Research

Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym

W ramach projektu ‘Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym’  CASE opracowuje innowacyjną metodę pomiaru inflacji w Polsce. Celem projektu jest comiesięczna aktualizacja inflacji konsumenckiej w rozbiciu na najważniejsze kategorie produktów oraz w ujęciu zbiorczym. Indeks taki będzie porównywalny z indeksem HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) publikowanym przez GUS. Innowacyjny charakter projektu wynika ze znacznego skrócenia dostępu do danych, dzięki wykorzystaniu informacji o cenach zaczerpniętych z Internetu. Dane będą automatycznie zbierane w czasie rzeczywistym.

Rzetelne i aktualne informacje dotyczące zmian cen dóbr konsumpcyjnych mają newralgiczne znaczenie dla wielu podmiotów gospodarki. Poziom inflacji konsumenckiej informuje o koniunkturze w gospodarce, wpływając między innymi na ceny i płace ustalane przez firmy (tyw. efekty drugiej rundy) oraz przede wszystkim na politykę pieniężną, ustalaną przez banki centralne. Znajomość rzeczywistych i aktualnych trendów oraz wahań cen powoduje, że podmioty te szybko i trafnie reagują na zmieniające się warunki gospodarcze.

Obecnie wartości inflacji konsumenckiej w rozbiciu na podstawowe kategorie produktów prezentowane są comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny. Publikowane są one około dwóch tygodni po zakończeniu miesiąca, w którym inflacja jest mierzona. Opóźnienie wynika z rozproszenia źródeł danych i czasu potrzebnego na przeprowadzenie ankiet. W ramach projektu CASE, dane będą zebrane i opublikowane w ciągu 2-3 dni.

 

Sponsor: Bank Pekao S.A