06 Lut 2006

Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport Syntetyczny

Streszczenie

Niniejszy raport stanowi syntezę opracowań, które powstały w wyniku realizacji projektu „Polska u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Kierunki niezbędnych reform” przez zespół ekspertów afiliowany przy CASE. Projekt trwał od jesieni 2002 roku do końca 2004 r., a wyniki prac były kolejno publikowane w 12 zeszytach tematycznych, z których cztery zostały wydane w serii „Zeszyty BRE Bank-CASE”, a następne osiem w specjalnej serii Fundacji CASE „Trzeci Etap Reform”.