01 Lip 2001 - 01 Sie 2004

Integracja z Unią Europejską i perspektywy dostosowania się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej. Żródła luki w produktywności

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt realizowany przez konsorcjum jedenastu partnerów, którym przewodził Institut fűr Wirtschaftsforschung Halle (IWH, Niemcy). Przedmiotem badań były determinanty produktywności w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz specyfika produktywności w tych krajach na tle krajów Unii Europejskiej. CASE uczestniczył w szóstym module projektu pod nazwą "Specyficzne dla firm determinanty luki w produktywności: podejście par dopasowanych w analizie wybranych firm w Niemczech Zachodnich, w Niemczech Wschodnich oraz krajach EŚW" (Firm-specific determinants of the productivity gap: a matched pair-approach involving selected manufacturing firms in West Germany, East Germany and CEE economies).

W dn. 29-30 maja 2004 r. na konferencji w Budapeszcie podsumowano trzyletnie badania. Zespół polski przedstawił raport zatytułowany "Specyficzne dla firm determinanty luki w produktywności. Analiza porównawcza firm polskich, węgierskich, czeskich i niemieckich". Wystąpienie komentował Richard Woodward (CASE), który prowadził również panel pn. "B+R, mozliwości absorbcyjne i transfer technologii w EŚW". Przygotowane w ramach projektu opracowanie pt. "Differences in productivity and its determinants among firms from the Czech Republic, Hungary, Poland and Germany. The case of the cosmetics industry" ukazało się w serii Studia i Analizy nr 284.

Koordynatorem projektu był Joseph Stephan (IWH), CASE reprezentowały Anna Wziątek-Kubiak oraz Małgorzata Jakubiak.