01 Sty 2006 - 02 Sty 2006

Edukacja a zróżnicowanie źródeł dochodów gospodarstw wiejskich w Polsce

01.2006 - 12.2006

Opis projektu:

Celem projektu jest zidentyfikowanie głównych czynników sprzyjających dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw wiejskich w Polsce. Dodatkowo, oszacowane i wyjaśnione zostaną różnice w dochodach między gospodarstwami o różnych strategiach dywersyfikacyjnych.
W badaniu wykorzystana zostanie baza danych "Diagnoza Społeczna" zawierająca szereg charakterystyk na poziomie indywidualnym oraz gospodarstwa domowego. Wykorzystując metodę "propensity score matching" oszacowane zostaną różnice w dochodach między gospodarstwami różnego typu, które następnie wyjaśniane będą w analizie regresji.
Poddając analizie korzyści z dywersyfikacji praca wypełni istniejącą lukę w badaniach, które ograniczają się do wskazywania istniejących barier dla pozyskiwania nowych źródeł dochodów w sektorze rolniczym i pozarolniczym przez gospodarstwa wiejskie.

 

Sponsor:

CERGE-EI