01 Mar 2012 - 02 Mar 2012

Czy rząd wspiera innowacje? Efektywność wsparcia publicznego dla innowacji w sektorze prywatnym.

03.2012 - 03.2013

Opis projektu

Głównym celem projektu jest dokonanie analizy porównawczej wsparcia rządowego dla innowacji w formie instrumentów wsparcia finansowego w Turcji i w Polsce oraz ocena ich efektywności poprzez zastosowanie najnowszych technik ekonometrycznych (model CDM) na poziomie danych przedsiębiorstw z trzech ostatnich rund Wspólnotowego Programu Badań Statystycznych Innowacji (ang. Community Innovation Survey).

Podczas gdy w teorii poparcie dla wsparcia publicznego innowacji oraz badań i rozwoju przedsiębiorstw jest wysokie, doświadczenia wielu rządów pokazują, że sukces takiego wsparcia zależy od kilku czynników, z których to kluczowym jest sytuacja instytucjonalna, a zwłaszcza transparentność przy wyborze projektów. Sytuacja w obydwu krajach jest porównywalna w wielu kwestiach (sytuacja gospodarcza i rozwój technologiczny, historyczne skierowanie ku reformom zorientowanym na rynek), a jednak, zarazem różna (także, jeśli chodzi o politykę dot. rozwoju i badań prowadzoną przez kilka ostatnich lat). Daje to zatem duży potencjał do przeprowadzenia analizy porównawczej a także dla opracowania politycznych konsekwencji, które będą miały znaczenie nie tylko dla Turcji czy Polski, ale także dla pozostałych krajów rozwijających się, które chcą budować gospodarkę opartą na wiedzy.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE

Praca obydwu zespołów będzie ułożona podobnie i rozpocznie się od przeglądu instrumentów polityki (pracę tą nadzorować będzie CASE). Kolejnym etapem, będzie bardzo czasochłonny proces budowy modelu ekonometrycznego przez obydwa ośrodki, nad którym czuwał będzie TEKPOL. Na koniec, bazując na wynikach badań, zespół CASE opracuje konkluzje.

Rezultaty Projektu

Głównym rezultatem projektu będzie raport, dokonujący przeglądu instrumentów polityk w obydwu krajach, z uwzględnieniem modelu CDM, wyników analiz ekonometrycznych oraz następstw politycznych. Raport ten będzie opublikowany w serii Studia i Analizy CASE (w jęz. Angielskim). Planujemy także zamieścić jego skróconą wersję w czasopiśmie akademickim. Kolejnym wynikiem projektu będzie publikacja w serii CASE Network
E-briefs, która skupiać się będzie na kluczowych następstwach politycznych wynikających z rezultatów badania. Będzie ona skierowana do szerokiej publiczności – decydentów, analityków, doradców oraz mediów.

Partner:

METU Science and Technology Policies Research Center (TEKPOL)

Sponsor:

Komisja Europejska