CASE

W styczniu 2011 CASE zdobył dwa kolejne kontrakty ramowe

Z początkiem nowego roku Fundacji CASE udało się wygrać dwie nowe umowy ramowe (Framework Contracts). Dzięki ich zawarciu, CASE znajduje się na liście instytucji, które są gotowe w szybki sposób realizować zamówienia na prace naukowe, badawcze i ekspertyzy techniczne. Obecnie, CASE partycypuje w 13 kontraktach ramowych.

CASE, wraz z konsorcjum składającym się z AETS (Francja), Ernst & Young (Belgia), Milieu (Belgia), GEOtest (Czeska Republika), AENOR (Hiszpania), Equinoccio (Hiszpania), Estonia Institute for Human Rights (Estonia), Thierry Apoteker Consulting (Francja), Edburgh Consultants (Holandia) oraz Cardno Emerging Markets (Wielka Brytania), w ramach kontraktu ramowego COM 2011, został przyznany Lot 1: Badania i Pomoc Techniczna we wszystkich sektorach. Długość trwania umowy przewidywana jest na dwa lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. Beneficjentem krótkoterminowych umów o Pomoc Techniczną, przyznawaną w ramach kontraktu ramowego, będzie Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub KE wraz z beneficjentem pomocy zewnętrznej. Wnioski o usługi obejmują następujące obszary:

1. rozwoju społecznego / zatrudnienia / zwalczania ubóstwa
2. edukacji
3. zdrowia
4. społeczeństwa obywatelskiego
5. praw człowieka
6. zarządzania / reforma państwa / bezpieczeństwa
7. migracji
8. handlu / rozwoju sektora prywatnego
9. bezpieczeństwa żywności
10. rozwoju obszarów wiejskich
11. środowiska / klimatu / zasobów naturalnych i energii
12. polityki rozwoju
 
W ramach umowy ramowej Multiple Framework Service Contract(s) - Konkurs na świadczenie ewaluacji i związanych z nimi usług dla DG ECFIN, w tym wspieranie działań w zakresie oceny oddziaływania, Fundacja CASE wygrała dwa Loty. CASE jest częścią konsorcjum pod przewodnictwem ECORYS (Holandia).

Lot 2 na "świadczenie usług w dziedzinie ewaluacji pomocy makrofinansowej i  działań wspomagających bilans płatniczy”, jest kontynuacją umowy, w ramach której, w okresie ostatnich 5 lat, CASE pomyślnie wykonywało podobne ewaluacje m.in. w Tadżykistanie, Serbii, Albania, Gruzja i Mołdowie. Mamy nadzieję, że umowa ta będzie źródłem nowych projektów w nadchodzących latach.

Lot 1 na "świadczenie usług w zakresie ewaluacji, w tym oceny oddziaływania, w obszarach ‘Unii Gospodarczej i Walutowej’, ‘Międzynarodowych Spraw Gospodarczych i Finansowych’ oraz ‘Operacji i Instrumentów Finansowych’” pomoże poszerzyć działalność CASE w ramach projektów. Umowa zostanie podpisana na okres 1 roku, z możliwością trzykrotnego przedłużania.