Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, polityka fiskalna, polityka monetarna, Rosja

Rosyjska polityka fiskalna: 20 lat zmian

Poziom decentralizacji mierzonej jako udział wydatków i dochodów jednostek terytorialnych w ogólnych wydatkach i dochodach państwa, jest w Rosji niższy niż w innych państwach federacyjnych, takich Austria, Niemcy, czy Stany Zjednoczone.  


Wpływy do rosyjskiego budżetu państwowego oraz budżetów samorządowych  w dużej mierze zależą od cen ropy naftowej, w związku z czym polityka fiskalna tego kraju pełni głównie rolę stabilizacyjną. Jej realizacją zajmuje się ustanowiony w 2003 roku Fundusz Rezerw, który odpowiedzialny jest za łagodzenie negatywnego wpływu fluktuacji cen na budżet. Ponadto, w Rosji wydatki państwowe realizowane są zgodnie z zasadą nakazującą utrzymywanie ich na poziomie średniego poziomu cen ropy z ostatnich 5 lat.  


Od 1993 r. rosyjskie regulacje fiskalne, które oprócz wspomnianych kwestii dotyczą również wysokości deficytu, długu publicznego oraz zadłużenia jednostek terytorialnych, zostały w dużej mierze zmodernizowane i ulepszone. Niestety, choć przepisy w jasny sposób ustalają zasady dotyczące poboru podatków, oraz rozdzielania przychodów i dotacji, a także ich rozliczania, wiele kwestii wciąż wymaga poprawy.   


E-brief
, przygotowany przez CASE Fellow Elenę Jarocińską, podsumowuje rosyjskie próby reform i modernizacji instytucji fiskalnych, oraz omawia ich specyficzne cechy. Publikacja przedstawia również ewolucję regulacji od momentu powstania poszczególnych jednostek terytorialnych, a także zawiera zalecenia dla decydentów.