Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Trade, economic integration and globalization, WTO

Przystąpienie do WTO i rozwój gospodarczy: Doświadczenie nowych krajów członkowskich oraz implikacje dla Białorusi

W ramach trwającego od połowy lutego projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”, przygotowane zostało opracowanie „Przystąpienie do WTO i rozwój gospodarczy: Doświadczenie nowych krajów członkowskich oraz implikacje dla Białorusi” (ang "WTO Accession and Economic Development: The Experiences of New Member States and the Implications for Belarus").

Praca przedstawia wnioski dla planowanej przez Białoruś akcesji do WTO,  opierając się na doświadczeniach krajów, które od niedawna są członkami WTO (Chiny, Bułgaria, Mołdawia, Gruzja, Rosja oraz Ukraina), i w których akcesja wymusiła wiele procesów dostosowawczych (reform). Te same procesy czekają również Białoruś. Szereg zaprezentowanych w opracowaniu wskaźników pokazuje realny wpływ przystąpienia do WTO. Poza przedstawieniem zmian, które już się dokonały, praca podejmuje próbę antycypacji dalszych zmian i ich konsekwencji oraz opracowania możliwej strategii (road map) dla Białorusi.    

Opracowanie jest jednym z dziewięciu działań w ramach projektu oraz jednym z trzech przewidzianych tekstów odnoszących się do kwestii akcesji Białorusi do WTO.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat projektu.