Powołać Rade Polityki Fiskalnej: Niezależną ale nie bezkarną - mówi Gazecie Wyborczej Maciej Krzak, Ekspert CASE.

"RPF nie stanie się panaceum na bolączki finansów publicznych w Polsce, ale spełniałaby pożyteczną funkcję w ograniczeniu ich upolitycznienia, przekazując społeczeństwu niezależną wiarygodną recenzję poczynań rządu w zakresie finansów publicznych" przekonuje Maciej Krzak

W odpowiedzi na problemy w kwestii polityki fiskalnej, które blokują nasze wejście do strefy Euro Maciej Krzak sugeruje skorzystać z rozwiązania, które cieszy się na świecie coraz większym poparciem i wprowadzić Radę Polityki Fiskalnej. W skład  RPF wchodziliby niezależni eksperci powoływani na długoletnią kadencję. Do zadań Rady należałoby nie tyle prowadzenie polityki fiskalnej co jej monitorowanie, analizowanie jej wpływu na PKB i inflację oraz na stabilność makroekonomiczną państwa. RFP czuwałaby nad spójnością i przejrzystością i co bardzo istotne byłaby źródłem obiektywnej opinii dla społeczeństwa.

Więcej szczegółów dotyczących wizji Rady Polityki Fiskalnej oraz tego przed jakimi organami odpowiadałaby rada znajdziecie Państwo w artykule opublikowanym przez Gazetę Wyborczą:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8459061,Krzak_
_Powolac_Rade_Polityki_Fiskalnej__niezalezna_.html