26 Kwi 2023

Podsumowanie 6. Warsztatów Podatkowych

24 kwietnia na Uczelni Łazarskiego odbyły się 6. warsztaty podatkowe: Dochody własne UE a podatek minimalny od przedsiębiorstw międzynarodowych w kontekście NextGenerationEU, organizowane przez Fundację Naukową CASE, Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnię Łazarskiego, przy wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Warsztaty rozpoczęła prezentacja Grzegorza Radziejewskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu w Komisji Europejskiej, który zaprezentował perspektywę wzrostu dochodów KE wynikającą z konieczności obsługi długo zaciągniętego na potrzeby odbudowy zielonej, bardziej cyfrowej i odpornej na kryzysy gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19. Istotną rolę w finansowaniu odegrać mają nowe środki własne w tym implementacja globalnego porozumienia OECD/G20 dotyczącego realokacji prawa do opodatkowania. Następnie głos zabrała prof. Hanna Litwińczuk z UW, która zarysowała teoretyczne modele opodatkowania firm międzynarodowych, pokazując ułomności obecnej metody separate entity taxation. W kolejnej prezentacji dr Anna Leszczyłowska z UE w Poznaniu omówiła aktualne problemy związane z opodatkowaniem firm międzynarodowych.

W sesji drugiej, dr Filip Majdowski – polski przedstawiciel w Grupie Sterującej OECD w zakresie projektu BEPS 2.0., negocjatora globalnego minimalnego podatku – omówił dotychczasowe prace dotyczące zarówno filaru 1 (realokacja praw do opodatkowania) jaki drugiego (podatku minimalnego). Łukasz Kuśmierz, zastępca dyrektora Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów omówił rywalizację podatkową UE i OECD oraz wskazał na różnice między dyrektywą UE a koncepcją OECD. Sesję zakończyła prezentacja dr Moniki Laskowskiej z SGH i IFA, która skupiła się na efektywnej stawce podatkowej w podatku minimalnym i jej wpływie na ograniczenie konkurencji podatkowej.

W sesji 3 dr Katarzyna Bilicka z Utah University, występująca on-line, omówiła najnowsze wyniki badań dotyczących przerzucania zysków, w tym szczególnie rolę patentów i rajów podatkowych. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny z udziałem dr Alicji Brodzkiej z UE we Wrocławiu, dr Wojciecha Sztuby z firmy TPA oraz Moniki Laskowskiej i Filipa Majdowskiego. Uczestnicy panelu jednoznacznie podkreślali duże koszty dostosowania się do nowych regulacji dotyczących podatku minimalnego oraz możliwe konsekwencje w sferze realnej – przenoszenie nowych inwestycji.