07 Lut 2004

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją

Streszczenie

Przedmiotem przedstawionego opracowania jest analiza potrzeb i możliwości podjęcia głębokich zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, których celem powinno być zrównoważenie finansowe oraz istotna poprawa zarządzania, w kierunku systemu skutecznego medycznie i efektywnego kosztowo. Dokonano też próby określenia zasad i metod ustalenia granic dla trzech obszarów świadczeń opieki zdrowotnej: obszaru podstawowego – świadczeń gwarantowanych przez państwo, obszaru współodpowiedzialności i współpłacenia oraz obszaru swobodnych wyborów (rynkowego). Pierwsza część pracy poświęcona jest diagnozie sytuacji w ochronie zdrowia oraz wskazaniu kierunków pożądanych zmian. W drugiej części raportu przedstawione zostały problemy i polskie doświadczenia związane z definiowaniem koszyka świadczeń gwarantowanych. Wskazane zostały niezbędne przedsięwzięcia wspomagające zdefiniowanie takiego koszyka, jak listy oraz klasyfikacje procedur medycznych, standardy postępowania medycznego i prace badawcze dotyczące oceny skuteczności medycznej. W trzeciej części pracy przedstawiono zasady funkcjonowania sektora prywatnego w ochronie zdrowia oraz przeanalizowano jego udział w różnych krajach Unii Europejskiej. Uwagę skoncentrowano na wprowadzeniu prywatnego płatnika; tak w postaci bezpośredniego współpłacenia pacjentów, jak i ubezpieczeń prywatnych. Praca zakończona jest listą rekomendacji działań niezbędnych do wdrożenia reform w systemie ochrony zdrowia.