Euro, Europe, Financial sector

Philippe Maystadt i prof. Adam Szyszka w debacie na temat kryzysu strefy euro i sposobów na jego zakończenie

Po pierwsze zwrócił uwagę na fakt, że Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu  koncentruje się głównie na dyscyplinie budżetowej, pomijając inne, równie ważne aspekty, które doprowadziły do kryzysu w takich krajach jak Irlandia czy Hiszpania.
Przyjęty pod koniec 2011 roku, tzw. „Sześciopak” wprowadza nowe wskaźniki, które pozwolą wykryć potencjalne zagrożenie gospodarek we wcześniejszych fazach.

Zdaniem eksperta Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu w obecnej formie jest niekompletny, a co za tym idzie niewystarczający.

Philippe Maystadt zwrócił także uwagę na wady w jego zarządzaniu. W celu poprawienia tej kwestii, w ramach „Sześciopaku” wprowadzono nowy, bardziej wiarygodny mechanizm, nakładania sankcji. W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań, sankcje będą nakładane natychmiastowo, chyba że kwalifikowana większość zadecyduje inaczej.

Kolejną słabą stroną jest brak mechanizmu zarządzania kryzysowego  (nieprzewidziany w traktacie z Maastricht).

Na koniec Philippe Maystadt zwrócił uwagę na problem ograniczenia wynikające z nadzoru banków jedynie na poziomie krajowym. Jego zdaniem, konieczne jest wprowadzenie nadzoru na poziomie europejskim.

Philippe Maystadt wyjaśnił, że dzięki tym rozwiązaniom  powstanie Unia w nieco innym kształcie. Jednakże, aby UE mogła sprawnie funkcjonować, kraje członkowskie muszą akceptować i  wdrażać decyzje ekonomiczne podejmowane na szczeblu europejskim.

Profesor Adam Szyszka zaprezentował z kolei psychologiczne aspekty kryzysu w Europie, wyliczając następujące zjawiska: 

  • błędna ekstrapolacja
  • skupienie się tylko na najbliższej przyszłości
  • niedoszacowanie  ryzyka (z powodu zbytniej pewności siebie)
  • przekazywanie złych wiadomości wolniej niż dobrych
  • zachowania stadne (herding) – czyli działania uczestników rynku naśladujące większość podmiotów funkcjonujących na rynku

debata była organizowana przez: SGH, Ambasadę Belgii, Belgijską Izbę Gospodarczą oraz CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych