Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Międzynarodowa Organizacja Handlu, Trade, economic integration and globalization

Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO

W ramach projektu pt.:„Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”, rozpoczęły się prace dotyczące  badania ankietowego przedsiębiorców, które prowadzone są równolegle w każdym z sześciu obwodów na Białorusi. Do 23 maja zostanie przebadanych około 430 przedsiębiorstw w tym 140 państwowych.

Poza podstawowymi pytaniami dotyczącymi ilości pracowników, rodzaju prowadzonej działalności, sytuacji ekonomicznej regionu w którym działalność jest prowadzona, respondenci powinni ustosunkować się do  szczegółowych pytań odnoszących się do: i) konsekwencji przystąpienia Białorusi do WTO, w tym prawdopodobny wzrost konkurencyjności, ii) gotowości przedsiębiorców na prowadzenie działalności w nowych warunkach (po przystąpieniu do WTO) iii) przewidywanego wpływu członkostwa w WTO na działalność przedsiębiorstwa oraz iv) wsparcia ze strony Państwa

Wyniki tego działania będą wykorzystane do opracowania diagnozy sytuacji i zostaną zaprezentowane podczas seminarium i konferencji, zaplanowanych w późniejszym etapie projektu. Badanie to jest jednym z dziewięciu działań realizowanych w ramach projektu: „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”

Projekt ma na celu doprowadzenie do poprawy współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na Białorusi w szerokim obszarze polityk związanych z akcesją Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Czas na realizację takiego projektu jest szczególnie dobry ze względu na zmuszenie Białorusi przez zewnętrzne okoliczności (akcesję Rosji do WTO przy zapisach Umowy o Unii Celnej) do znacznej intensyfikacji negocjacji akcesyjnych WTO. To ostatnie wymaga konsultacji z aktorami życia gospodarczego (i w pewnej mierze także społecznego). Projekt oficjalnie zakończy się uroczystą konferencją w Warszawie, zaplanowaną na grudzień 2013 r.