Ochrona zdrowia – diagnoza i terapia

Równowagi w ochronie zdrowia, jak twierdzą eksperci,  nie osiągnie się dzięki jednej regulacji. Mogą ją zapewnić jedynie kompleksowe działania efektywnościowe. Jakie są bariery przełomowej poprawy? Przede wszystkim bariery strukturalne, czyli drogie szpitale, brak sieci i standardów jakości oraz bezpieczeństwa wykonywania usług. Następne to bariery regulacyjne, czyli złe regulacje, które motywują do zachowań korzystnych dla podmiotów sektora zdrowotnego a nieefektywnych z publicznego punktu widzenia. Wadliwe regulacje powodują np. wypychanie pacjentów z przychodni do szpitali, powodując marnotrawstwo środków publicznych asygnowanych na leczenie. Ogromną a niedocenianą przeszkodą jest bariera informacyjno-analityczna, która występuje od wielu lat i bardzo niewiele uczyniono, aby ją zmniejszyć. Mamy również do czynienia z niską efektywnością zarządzania sektorem ochrony zdrowia. Zdaniem prof. S. Golinowskiej o wiele większe problemy występują w zarządzaniu sektorem niż w zarządzaniu szczeblem mikro, czyli zakładami opieki zdrowotnej. Dlaczego? Na szczeblu zarządzania sektorem widoczne są ogromne trudności koordynacji rozproszonymi elementami systemu, a właściwie z nieumiejętnością koordynacji. Brakuje również zarządzania rynkiem pracy w sektorze zdrowotnym, a dzisiejsza ograniczona podaż kadr tylko zwielokrotnia problem. I wreszcie –metody finansowania i koszty są stałą piętą Achillesową systemu.

Najważniejszym problem zarządzania mikro jest wadliwa podstawowa regulacja funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzozów). Problemem jest także liczenie kosztów, uzyskanie informacji o kosztach i posługiwanie się kryterium kosztów w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Co prawda spzozom przyznano prawo tworzenia regulaminów płac, ale, niestety, regulaminy są złe, sprzyjają konfliktom i zwiększają nieefektywność jednostek. Umiejętności zarządcze kadry spzozów wprawdzie się poprawiają, ale ciągle są bardzo niskie, szczególnie w porównaniu z krajami europejskimi i to niekoniecznie z tymi najlepszymi, które szczególnie dbają o jakość zarządzania.

 

Seminaryjne prezentacje prof. Stanisławy Golinowskiej (CASE, UJ), dr. Agnieszki Sowy (CASE, UJ), dr. Anny Ruzik (CASE, IPiSS), dr. Christopha Sowady (UJ) i dr. Andrzeja Cylwika (CASE-Doradcy), którą przedstawiła Barbara Warzybok znajdują się tutaj. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE-CASE nr 97.