03 Sty 2013 - 04 Sty 2013

Nowa rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu i monitorowaniu polityki publicznej na poziomie lokalnym

01.2013 - 12.2014

O projekcie:
Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie roli, jaką odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego (OSO) oraz samorządy lokalne we wdrażaniu i nadzorowaniu lokalnych strategicznych planów rozwoju.
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez: (i) zwiększenie liczby reprezentantów OSO w strukturach decyzyjnych; (ii) przeprowadzenie szkoleń i seminariów podnoszących kompetencje pracowników administracji lokalnej w zakresie monitorowania i oceny; (iii) przeprowadzenie programów szkoleniowych i seminariów dla lokalnych działaczy OSO aby wzmocnić ich kompetencje i wiedzę w zakresie monitorowania lokalnej polityki publicznej; (iv) opracowanie siatki lokalnych ośrodków mogących wdrażać i nadzorować strategiczne plany rozwoju; (v) ulepszenie komunikacji pomiędzy OSO i władzami lokalnymi podczas spotkań lub za pomocą wysyłanych informacji itp.; (vi) zwiększenie świadomości i wiedzy obywateli i organizacji społeczeństwa otwartego na temat strategicznych planów rozwoju oraz rezultatów ich realizacji.  


Cel projektu:
Konkretne działania mają na celu wzmocnienie zarówno kompetencji jak i zaangażowania OSO w realizację i nadzór nad strategicznymi planami rozwoju na szczeblu lokalnym, oraz podniesienie świadomości obywateli 10 społeczności lokalnych w Czarnogórze w kwestii znaczenia tych planów.


Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

  • Eksperci CASE będą współautorami podręcznika na temat monitorowania wdrażania strategicznych planów rozwoju oraz modułów szkoleniowych
  • Przeprowadzą szkolenia z zakresu nadzoru
  • Wspólnie z ISSP przeprowadzą szkolenia dotyczące dobrych rządów i monitorowania
  • Przygotują zbiór dobrych praktyk w zakresie monitorowania i wdrażania planów strategicznych w innych krajach, które zostaną zawarte w publikacji

Partnerzy:
The Institute for Strategic Studies and Prognoses - ISSP
Center for European Education

Sponsor:
Unia Europejska, reprezentowana przez Delegację UE w Czarnogórze