Jaka jest droga ku przyjęciu wspólnej waluty europejskiej? Co wynika z doświadczeń Słowacji?

102 Seminarium BRE-CASE

  powiększ

Napięcia wewnętrzne w strefie euro przekładające się na długoterminowe stopy procentowe. Brak wielu odpowiedzi prawnych dotyczących przebiegu procesu wejścia do strefy euro po stronie polskiej, przy precyzyjnym opisie po stronie europejskiej. Bardzo wysoka zmienność na rynku walutowym w oczywisty sposób utrudniająca stabilizację kursu w okresie przebywania w ERM2. I wreszcie, wątpliwości dotyczące możliwości spełnienia kryteriów konwergencji. Zdaniem Dariusza Filara to są dzisiaj podstawowe problemy każdego zwolennika wejścia Polski do strefy euro. Czy zatem mamy szansę na członkowstwo? Co jest konieczne, aby cel osiągnąć?

Kompetentny zespół prawników starannie opracowuje ramy prawne wchodzenia Polski do strefy euro, ze wskazaniem, co trzeba zmienić w konstytucji i jakie należy zastosować procedury. Politycy po przyjęciu opracowanego kompleksowego materiału prawnego decydują o wdrożeniu procedur stanowienia prawa, które pozwolą zrealizować proponowane ramy prawne. Jednocześnie potrzebna jest uważna obserwacja sytuacji w strefie euro. Mając oparcie w przygotowanych ramach prawnych, czekamy na optymalny moment wejścia Polski do strefy euro.  Oczywiście, jest to model idealny.

Moment, który wykorzystali Słowacy na wejście do strefy euro w Polsce, z różnych powodów, nie został wykorzystany. Według Jakuba Borowskiego wejście Polski do ERM2 w II kwartale 2009 r. nastąpiłoby w odmiennej fazie cyklu, skala aprecjacji złotego byłaby wyraźnie mniejsza, spełnienie kryterium fiskalnego znacznie trudniejsze, zaś wiarygodność ścieżki akcesji może być kwestionowana.

Moment dzisiejszy, zdaniem obu panelistów, jest bez porównania mniej sprzyjający niż koniec roku 2005, czy początek 2006 r. Czy na tyle niesprzyjający, by nie podejmować żadnej próby? Decyzja należy do polityków, zależy od ich woli i odwagi politycznej.

O wejściu Polski do strefy euro dyskutowali 23 kwietnia paneliści: Dariusz Filar (członek RPP, profesor Uniwersytetu Gdańskiego), Jakub Borowski (główny ekonomista Invest-Banku, wykładowca na SGH) oraz goście 102. seminarium z cyklu BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 102.

Materiały : Prezentacja Dariusz Filar

                 Prezentacja Jakub Borowski