Integracja rynku finansowego – 5 lat członkostwa Polski w UE

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to najlepszy dotąd okres w rozwoju polskiego sektora bankowego. Kryzys nie powinien zahamować rozwoju polskiego sektora bankowego. Nie powinien także przeszkodzić w rozwoju europejskiego rynku kapitałowego oraz w tworzeniu jednolitego rynku finansowego UE.

W wyniku wejścia Polski do UE rodzimy sektor bankowy stał się elementem jednolitego rynku finansowego, który obowiązuje ten sam paradygmat regulacyjny z wiodąca rolą banków w modelu finansowym państwa. Zdaniem Jadwigi Zaręby (CASE), działanie na poszerzonym rynku miało pozytywny wpływ na rozwój banków i zwiększenie ich roli w polskiej gospodarce. Banki dokonały skoku pod względem efektywności modelu biznesowego. Z instytucji nastawionych na sprzedaż pojedynczych produktów przerodziły się w banki skoncentrowane na kompleksowej obsłudze klientów, wykorzystujące scentralizowaną technologię oraz nowoczesne narzędzia CRM. O sukcesie polskiego sektora bankowego zadecydowały zarówno czynniki zewnętrzne, a zwłaszcza sprzyjająca koniunktura makroekonomiczna i dokonane zmiany regulacyjne, jak i efektywne strategie banków, nastawione na wzrost skali działania, rozwój cross sellingu oraz poprawę konkurencyjności. Nie bez znaczenia był też zagraniczny strumień środków finansowych skierowany do polskich banków w ramach liberalizacji oraz integracji rynku.

Czy rynek kapitałowy UE sprosta nowym wyzwaniom? Zdaniem Jacka Sochy (PricewaterhouseCoopers w Polsce), znaczące spowolnienie na rynkach IPO w UE prawdopodobnie utrzyma się jeszcze w 2009 r. Trendy występujące na rynku IPO podążają zazwyczaj za zmianami cyklu gospodarczego, przy czym liczba i wartość ofert publicznych są mocno skorelowane z cenami akcji na rynkach kapitałowych. Ożywienia na rynku IPO należy się spodziewać dopiero wówczas, gdy pojawią się pierwsze sygnały zmiany niekorzystnych tendencji w gospodarce. W przeszłości zmiany trendów na rynkach kapitałowych wyprzedzały zmiany cyklu gospodarczego od 4 do 6 miesięcy. Rynek IPO będzie podążał za tym trendem, jednak z pewnym opóźnieniem, jako że sam proces oferty publicznej zajmuje zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Należy również oczekiwać, że w pierwszej fazie ożywienia dominować będą IPO dużych spółek lub tych pochodzących z branż najmniej dotkniętych przez obecne spowolnienie.

Czy kryzys przyspieszy tworzenie europejskiego jednolitego rynku finansowego? Zdaniem Andrzeja Raczki (Komisja Nadzoru Finansowego), pozbawiony odpowiednich mechanizmów regulacyjnych zintegrowany rynek finansowy o wiele dotkliwiej odczuje skutki kryzysu niż rynek posegmentowany. Jeżeli myślimy o wspólnym rozwoju rynku finansowego, to powinniśmy również myśleć o wspólnej bazie kapitałowej, ale w skali makro, czyli analizując dopuszczalne lewary finansowe w poszczególnych krajach. Wówczas należałoby również opracować system, który pozwalałby na przepływ kapitałów tam, gdzie lewar jest stosunkowo niewielki. Jeśli UE chciałaby prowadzić proaktywną politykę, powinna się zdecydować na przykład na warunkowe linie dokapitalizowania kredytów.

O integracji europejskiego rynku finansowego dyskutowali 28 maja paneliści: Jadwiga Zaręba (ekspert CASE), Jacek Socha (wiceprezes, partner PricewaterhouseCoopers w Polsce), Andrzej Raczko (dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych Komisji Nadzoru Finansowego)
oraz goście 103. seminarium z cyklu BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 103.

Prezentacje: Jadwigi Zaręby, Jacka Sochy i Andrzeja Raczka