Czy mikroprzedsiebiorcy odgrywaja większą rolę w Polsce czy w Unii Europejskiej?

Czy rola sektora mikroprzedsiębiorstw, czyli firm najmniejszych (zatrudniających od 0 do 9 osób) jest w Polsce  większa czy mniejsza niż firm mikro w krajach Unii Europejskiej? Czy polskie firmy są podobne do najmniejszych firm działających w krajach Unii Europejskiej? Jeżeli się różnią od firm „unijnych”, to pod jakim względem? Na te pytania próbuje udzielić odpowiedzi Ewa Balcerowicz w opracowaniu pt. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej, w opublikowanym właśnie przez PARP „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 – 2008” (http://www.parp.gov.pl/index/more/9656)

Łącznie w 27 krajach Unii Europejskiej działalność biznesową w przemyśle i usługach prowadzi blisko 20 milionów przedsiębiorstw, z tego na Polskę przypada 1,4 miliona firm. Polska ma 7,2% udział w całej populacji przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze Unii Europejskiej i aktywnych. Przygniatająca większość przedsiębiorstw „unijnych” to fimy mikro, jest ich 92%. To o kilka punktów procentowych mniej niż w Polsce, gdzie jest  blisko 96%. Warto na tym tle odnotować, że o ile w Polsce relatywnie tak samo często jak w 27 krajach UE łącznie wziętych występują przedsiębiorstwa średnie i duże, to zbieżność taka nie dotyczy jednak klasy firm małych (10-49 pracujących), które w Polsce są silnie niedoreprezentowane, jeśli za benchmark przyjąć udział procentowy firm małych w UE. 

Mikroprzedsiębiorstwa są zasadniczo ważniejszym pracodawcą w Polsce niż sektor mikro w UE-27. Z całej populacji pracujących w gospodarce w UE-27 liczącej 126,7 milionów osób, blisko 37,5 mln wykonuje prace w mikroprzedsiębiorstwach, co stanowi 30% całego zatrudnienia. W Polsce ów udział jest aż o 1/3 większy: polscy mikroprzedsiębiorcy generują blisko 40% miejsc pracy w gospodarce. Co więcej, sektor mikro jest w Polsce największym pracodawcą  w gospodarce, pozostawiając sporo w  tyle za sobą  klasę dużych przedsiębiorstw, które generują 30% całej liczby miejsc pracy. W UE-27 kolejność jest odwrotna: najwiecej osób pracuje w  przedsiębiorstwach dużych,  sektor mikro jest zaś na drugim miejscu. Różnica miedzy obydwoma klasami przedsiębiorstw nie jest jednak tak duża jak w przypadku Polski

Polska z silną  - na tle UE-27 jako całości - pozycją sektora mikro na rynku pracy w gospodarce nie jest jednak rekordzistą. Wyprzedzają  nas  cztery kraje: Grecja, w której mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają aż 56% ogółu pracujących w biznesowym sektorze niefinansowym, oraz Włochy, Portugalia i  Cypr. Zdecydowana większość krajów pozostaje jednak w tyle za nami. Generalnie trzeba stwierdzić, że mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem znaczenia sektora mikro pomiędzy krajami członkowskimi: w Grecji udział klasy najmniejszych przedsiębiorstw w zatrudnieniu ogółem jest blisko dwukrotnie większy niż przeciętna dla UE-27, w Słowacji zaś, która jest na drugim końcu listy (z zaledwie 13% udziałem) – ponad dwukrotnie mniejszy niż przeciętnie dla wszystkich krajów unijnych. Porównując bezpośrednio dwa skrajne przypadki: Grecji jako lidera i zajmującej ostatnie miejsce Słowacji  dochodzimy do wniosku, że w Grecji znaczenie klasy najmniejszych firm jest ponad cztery razy większe niż u południowego sąsiada Polski.  


Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf