CASE uczestniczy w nowych projektach poprzez nowe umowy ramowe


W ciągu ostatnich kilku miesięcy CASE udało się zawrzeć nowe umowy partnerskie oraz zdobyć serię umów ramowych (framework contracts). Dzięki umowom ramowym CASE znajduje się na liście organizacji, które spełniają odpowiednie wymogi i są gotowe do szybkiego realizowania zadań zleconych przez instytucję finansującą .Obecnie CASE uczestniczy w 11 takich umowach.

W październiku CASE wygrał umowę ramową finansowaną przez Parlament Europejski pod tytułem Ocena niektórych kwestii horyzontalnych pod kątem polityki regionalnej: aspekty społeczne [Assessment of certain horizontal issues with a bearing on Regional policy: Social aspects.] Przez 12 miesięcy, CASE wraz z IRS - Istituto per la Ricerca Sociale (Włochy), Verwey-Jonker Instituut (Holandia), Engender (Belgia) będzie otrzymywał zlecenia co do sporządzania notatek informacyjnych, studiów i innych usług związanych z różnymi obszarami działań Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. Wnioski o usługi będą  dotyczyć równych szans, osób niepełnosprawnych, mniejszości, zwalczania dyskryminacji, szkoleń i integracji społecznej, roli organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.

Miesiąc później CASE zdobył kolejne dwa kontrakty ramowe. Pierwszy, dla Parlamentu Europejskiego: „Dostarczanie ekspertyz zewnętrznych  w dziedzinie ekonomii i polityki walutowej, usług finansowych, podatków oraz konkurencji” [Provision of external expertise in economic and monetary affairs, financial services, taxation and competition], w ramach którego CASE zajmie się tematyką konkurencji i oceną wpływu na gospodarkę i politykę walutową (w tym podatki i konkurencja). CASE wraz z ECORYS (Holandia), ETLA (Finlandia) i WIFO (Austria) będzie przygotowywał zewnętrzne ekspertyzy na tematy zasad i regulacji w UE dotyczących pomocy publicznej, w szczególności, polityki ochrony konkurencji, kontroli fuzji przedsiębiorstw, zasad pomocy państwa itd. Konsorcjum będzie także pomagać w oszacowaniu oceny wpływu na politykę Komisji  Europejskiej.

Nowa jest także 4-letnia umowa ramowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, do której CASE  przystąpił wspólnie z Rambøll Danmark (Dania). W ramach Umowy o udzielenie  pomocy technicznej beneficjentom krajów JASPERS [Agreement for Technical Assistance to JASPERS' Beneficiary Countries Solid Waste & Energy] CASE będzie wspierał Rambøll Danmark w świadczeniu usług mających na celu pomoc w przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych w podsektorach wytwarzania energii, wydajności energii cieplnej dzielnicy i ropy naftowej i gazu krajom JASPER (Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia).

Wraz z 7 innymi europejskimi instytutami CASE  podejmie się realizacji projektu Przeprowadzenie analizy ekonomicznej w zakresie opodatkowania umowy ramowej finansowanej przez  Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej. W ciągu najbliższych 2 lat, konsorcjum złożone z instytutów CAPP (IT), CPB (NL), CEPII (FR), ETLA (FI), IFO (DE) IFS (UK) i IHS (A) będzie prowadziło badania i analizy ekonomiczne przy pomocy różnych narzędzi ekonomicznych, w tym modeli CGE i metod ekonometrycznych. Spotkanie członków konsorcjum z delegacją DG TAXUD planowane jest na koniec stycznia 2011r.