Europe, Financial sector

Bardziej pesymistyczne perspektywy dla strefy euro. Czy kraje strefy euro i spoza niej mają wspólną wizję integracji UE?

Region CEE potrzebuje kontynuacji konsolidacji fiskalnej, wizje UE krajów strefy euro i spoza niej znacznie się różnią, harmonizacja społeczna jest zjawiskiem pożądanym w krajach UE – te tematy poruszali Christopher A. Hartwell i Izabela Styczyńska, członkowie zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych podczas konferencji "Strefa euro - idea, praktyka, problemy i społeczny aspekt integracji".

Christopher A. Hartwell mówił o aktualnym stanie gospodarki regionu Europy Środkowo-Wschodniej wobec stanu strefy euro. W swojej prezentacji zatytułowanej "Czy kraje strefy euro i spoza niej mają wspólną wizję integracji UE?" przedstawił wyzwania, które stoją przed regionem, takie jak konieczność dalszej konsolidacji fiskalnej, oraz podkreślił potrzebę podjęcia skoordynowanych wysiłków, aby odzyskać ducha reform i liberalizacji w tej części Europy. Podkreślił również fakt, że fiskalne wyzwania nie znikną, ale mogą być rozwiązane dzięki woli politycznej, a kraje Europy Środkowej i Wschodniej muszą w swoich działaniach wyjść poza Europę, aby po raz kolejny zostać liderem zmian  na świecie.

Prezes CASE mówił również o bardziej pesymistycznych perspektywach dla strefy euro. Strefa euro ma kilka problemów do rozwiązania: stagnację wzrostu, problemy makroekonomiczne i gwałtowny spadek wartości euro. Hartwell przedstawił trzy główne obszary sporu związanego z wizją UE pomiędzy krajami strefy euro i spoza niej: pozytywne i negatywne podejście do samego euro, integrację i jej drogę, a także ogólną wizję UE, w której kryje się dyskusja o utracie suwerenności i o braku jakiejkolwiek wizji.

Izabela Styczyńska przedstawiła prezentację na temat harmonizacji społecznej, pojęcia wprowadzonego przez CESE (the French Economic, Social and Environmental Council). Styczyńska przedstawiła ideę rosnącej konwergencji socjalnej, czyli typu harmonizacji socjalnej, która ma podnosić zabezpieczenia socjalne do poziomu francuskiego. Odwołała się też do projektu Jean-Claude’a Junckera, który za cel swojej kadencji postawił doprowadzenie Unii Europejskiej do tzw. „socjalnego potrójnego A”.

Styczyńska podkreśliła jednak, że sztuczne podnoszenie płac prowadzi do zachwiania konkurencyjności na rynku. Ponadto rosnąca harmonizacja oznacza spadek miejsc pracy w UE. Dlatego podejmowane działań legislacyjnych prowadzących do dodatkowych regulacji rynku pracy powinno mieć oparcie w pogłębionych badaniach naukowych, a nie opierać się na niesprecyzowanych normatywnych pojęciach „solidarności unijnej” czy „dumpingu socjalnego”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i występowali na nim prelegenci z Narodowego Banku Polskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.