Wykłady CASE pt. "30-lecie wprowadzenia przemian gospodarczych w Polsce – wnioski dla Białorusi"

CASE wspólnie z CASE Białoruś i partnerami rozpoczęło dziś w Mińsku cykl wykładów pt. „30-lecie wprowadzenia przemian gospodarczych w Polsce – wnioski dla Białorusi”. Projekt ma na celu prezentację kluczowych zagadnień związanych z reformami gospodarczymi w Polsce – ich początków, założeń, realizacji i ewentualnych wniosków dla Białorusi.

Pierwszym wykładowcą jest Paweł Samecki, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „30 Years of Economic Transition in Central Europe”.

W kolejnych wykładach eksperci poruszą kluczowe z perspektywy gospodarki Białorusi tematy: stabilizacja makroekonomiczna, polityka fiskalna, reforma samorządowa, rozwój rynku finansowego oraz zarządzanie sektorem państwowym.

W ramach projektu ekonomiści CASE wezmą także udział w dwóch panelach dyskusyjnych  podczas Kastryčnicki Ekanamičny Forum, które odbędzie się w Mińsku w dniach 31.10-01.11.2019.

Białoruś od 1991 roku plasuje się na końcu indeksów wolności gospodarczej (Heritage Foundation)  i postępów  transformacji gospodarczej wśród 30 krajów postsocjalistycznych (OECD).  W 2017 roku swoboda gospodarcza na Białorusi była niższa niż w Polsce w pierwszej połowie lat 90-tych.

Od 2015 roku rząd w Mińsku i Narodowy Bank Białorusi podejmują działania, które dają nadzieję na reformy, między innymi dzięki powolnym i stopniowym, ale konsekwentnym działaniom skierowanym na utrzymanie stabilności makroekonomicznej i liberalizacji ekonomicznej. Rząd Białorusi przyznaje, że kraj wymaga pogłębienia reform i wykazuje zainteresowanie doświadczeniem innych państw w zakresie transformacji (wynika to m.in. z rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym). Przedstawiciele rządu białoruskiego wymieniają w szczególności następujące kluczowe obszary zmian w gospodarce i polityce społecznej, które potrzebują wyjątkowej uwagi w najbliższej przyszłości: zwiększenie efektywności sektora państwowego, wzmocnienie roli małych i średnich przedsiębiorstw, reforma systemu emerytalnego.