Europe, Financial sector, kryzys fiskalny, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, Polska

114 seminarium BRE-CASE: Dostosowanie fiskalne w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowych

Duży wzrost relacji wydatków do PKB i równoczesny spadek relacji dochodów do PKB w ostatnich kilku latach doprowadził do nadspodziewanie dużego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych z poziomu 1,8% PKB w roku 2007 do 7,9% w roku 2010. Pojawiły się zagrożenia: dużego wzrostu kosztów obsługi długu publicznego, przekroczenia ważnego progu ostrożnościowego 55% PKB oraz konfliktu z UE – stwierdził prof. Stanisław Gomułka (cv), główny ekonomista BCC. Zatem w najbliższych latach (2011–2013) głównie będzie chodziło o zmniejszenie w sposób trwały deficytu strukturalnego o około 5 % PKB, tak aby deficyt ten oscylował w granicach 0–4 % PKB. Ten cel jest związany z wymaganiami traktatu z Maastricht; chodzi o to, aby usunąć ryzyko blokady dopływu środków UE na inwestycje nie tylko infrastrukturalne.  Pozostałe zagrożenia – silny wzrost kosztu obsługi długu publicznego i przekroczenie przez ten dług progu 55% PKB –  są również bardzo ważne, wymagające  także  podjęcia  działań stabilizacyjnych w skali około 5 % PKB, w dodatku  działań   rozłożonych na stosunkowo krótki okres.

Zdaniem Janusza Jankowiaka (cv), głównego ekonomisty PRB w Programie konwergencji uderzające jest niedoszacowanie przez rząd ryzyka zewnętrznego. Skala możliwego dostosowania fiskalnego w kluczowych dla konwergencji fiskalnej latach 2011–2012 została zawyżona o ok. 0,7 pkt. proc. Nie jest możliwy zakładany przez rząd spadek deficytu o 4,6 proc. PKB. Realny wydaje się spadek o nie więcej niż 3,9 proc.; do 3,9–4,2 proc. w roku 2012 z 7,9 proc. w roku 2010. Wysoce prawdopodobne wydaje się także  uzupełnienie planu dostosowań fiskalnych o dodatkowe przedsięwzięcia zwiększające dochody bądź ograniczające wydatki sektora finansów publicznych. Skala tych przedsięwzięć zależy od wyników wyborów’2011; oczekiwań zgłaszanych przez KE oraz sytuacji na globalnym rynku finansowym w roku 2012.

O dostosowaniu fiskalnym w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowych dyskutowali 26 maja goście 114 seminarium BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 114.

Retransmisja obrad seminarium pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=HylX5qrsN94