BIZ, Europe, Inne, inwestycje zagraniczne, klimat inwestycyjny, Polska, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska

Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego

Streszczenie

Praca dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce, ich wpływu na gospodarkę, czynników decydujących o ich napływie, a także kształtowania tzw. klimatu inwestycyjnego, dotyczącego zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Na podstawie analizy dynamiki BIZ, stosowanych regulacji, konkurencji ze strony innych krajów regionu oraz doświadczeń światowych sformułowano rekomendacje dla polityki przyciągania inwestycji. Raport powstał w roku 2003, z jednej strony – w warunkach spadającego napływu BIZ silnie powiązanych z prywatyzacją, a z drugiej strony – w okresie odbicia wzrostu gospodarczego i w przededniu członkostwa w UE.