Zeszyty mBank-CASE

Wyzwania i możliwości podatkowe rozwijającej się gospodarki cyfrowej. Zeszyt mBank-CASE Nr 171

Podatek od wartości dodanej (VAT) ma zastosowanie w Unii Europejskiej do wszystkich transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Systemy VAT są na poziomie UE zharmonizowane w celu zapewnienia ich neutralności oraz minimalizacji negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Zaproaszamy do zapoznania się z najnowszym Zeszytem mBank-CASE autorstwa Grzegorza Poniatowskiego i Giacomo Luchetta pt. "Tax Challenges and Opportunities of the Growing Digital Economy Wyzwania i możliwości podatkowe rozwijającej się gospodarki cyfrowej"

 

Pobierz

 

"Unijny system VAT staje się coraz ważniejszym źródłem wpływów. Jednocześnie musi ciągle nadążać za zmianami w realnej gospodarce. Obserwowane obecnie szybkie tempo digitalizacji gospodarki stawia cały system oraz administracje podatkowe przed nowymi wyzwaniami, między innymi w związku z wyłanianiem się nowych i skomplikowanych modeli biznesowych oraz dematerializacją transakcji. Procesy digitalizacji umożliwiają również korzystanie z nowych rozwiązań, takich jak cyfrowe narzędzia poprawiające skuteczność monitorowania poziomu przestrzegania przepisów podatkowych, oraz pozwalają na obniżenie kosztów regulacyjnych. Przy[1]stosowanie systemu podatku VAT do zmieniającego się charakteru transakcji oraz struktur gospodarczych jest konieczne w celu uniknięcia erozji podstawy opodatkowania, spadku przestrzegania przepisów oraz rosnących kosztów dla podatników, które byłyby skutkiem skomplikowanego charakteru regulacji podatkowych.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania i szanse Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (DG TAXUD) zleciła studium VAT w erze digitalizacji. Obejmuje ono trzy różne, lecz powiązane ze sobą, obszary polityki dotyczącej podatku od wartości dodanej: (1) wymogi sprawozdawczości w formie cyfrowej, (2) zasady zastosowania podatku VAT do transakcji w ramach gospodarki platform, (3) system pojedynczej rejestracji dla celów podatku VAT oraz kompleksowej obsługi importu (One Stop Shop – OSS). Studium jest wykonywane przez grupę firm konsultingowych i instytucji badawczych pracujących pod kierownictwem Economisti Associati Srl – obejmuje: Oxford Research AB, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Wavestone S.A., Mazars N.V., Hedeos société d’avocats, Desmeytere Services oraz Università di Urbino.

Artykuły przedstawione w niniejszej publikacji są owocem inspiracji czerpanej z prac w ramach dwóch obszarów tematycznych stanowiących przedmiot zainteresowań tego studium. Pierwszy artykuł, autorstwa Grzegorza Poniatowskiego, podejmuje kwestie VAT transakcji w gospodarce platform – dotyczy funkcjonującego w niej modelu biznesowego oraz problemów wynikających z jego specyficznego charakteru. W drugim artykule Giacomo Luchetta (lider projektu z ramienia Komisji Europejskiej) omawia obecną sytuację w dziedzinie wymogów sprawozdawczości cyfrowej oraz – podobnie jak autor pierwszego referatu – zarysowuje możliwe rozwiązania w ramach polityki w tym zakresie i ich oczekiwane efekty.

Oba artykuły zostały zainspirowane pracami prowadzonymi przez Komisję Europejską, ale opierają się na informacjach uzyskanych ze źródeł wtórnych, dostępnych w chwili ich opracowania. Nie przedstawiają informacji pierwotnych zebranych na potrzeby studium podczas wywiadów, danych szacunkowych dotyczących skali problemów ani kwantyfikacji skutków. Zaprezentowane tu poglądy są wyłącznie opiniami ich autorów."