bank centralny, budżet państwa, Europe, Financial sector, NBP, Polska, renta emisyjna, Studia i analizy

Wpływ polityki banku centralnego na wielkość dochodów budżetu z renty emisyjnej

W pracy przedstawiono analizę możliwości zwiększenia dochodów budżetu z tytułu renty emisyjnej (senioratu) na przykładzie Narodowego Banku Polskiego. Pokazano sposoby, z pomocą których bank centralny poprzez zmianę podstawowych założeń polityki pieniężnej (zmiany stóp procentowych, wielkość operacji otwartego rynku, zmiany struktury portfela) może wpłynąć na wielkość dochodów budżetu z tytułu renty emisyjnej. Na przykładzie analizy wpływów budżetu z NBP w latach 1990–1999 pokazano potencjalne możliwości rozpatrzonych metod.