Europe, Financial sector, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Raporty CASE

Renta emisyjna jako źródło finansowania budżetu państwa

Streszczenie

Niniejszy raport stanowi próbę całościowego potraktowania problemu pomiaru ogólnych dochodów banku centralnego z tytułu posiadanego monopolu na emisję pieniądza i prowadzenie polityki pieniężnej, oraz analizy czynników określających skalę finansowania budżetu ze środków przekazywanych z banku centralnego.