Prezentacja raportu nt. wpływu przyjęcia euro na ceny w Polsce

W ramach projektu badawczego „Unia Gospodarczo-Walutowa i ceny w Polsce - analiza wpływu akcesji do strefy euro na względny poziom cen” 20 sierpnia odbyło się seminarium naukowe w Narodowym Banku Polskim. Opracowanie ma się znaleźć w załączniku do przygotowywanego w banku centralnym „Raportu dotyczącego pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej” i ma być jedną z niezależnych opinii na temat wpływu akcesji do strefy euro na ceny w Polsce.

 

Na seminarium autor opracowania Przemysław Woźniak przedstawił pierwszą wersję opracowania, które wywołało żywą dyskusję, w ramach której padło wiele istotnych pytań, sugestii i komentarzy. Pytania dotyczyły zarówno merytorycznej jak i metodologicznej strony opracowania, a niektóre wykraczały poza samo opracowanie i związane było z szeroko pojętą sferą zagadnień pokrewnych. Z punktu widzenia autora spotkanie było bardzo pomocne przy dalszej pracy nad artykułem, gdyż dyskutanci zwrócili uwagę na wiele konkretnych zagadnień badania, które okazały się pomocne przy dalszej pracy. Uwagi te dotyczyły m.in. zbioru i definicji zmiennych wyjaśniających ceny użytych w badaniu oraz alternatywnej w stosunku do zaproponowanej przez autora interpretacji części wyników.

 

Druga wersja opracowania po uwzględnieniu uwag przekazanych przez uczestników spotkania została przekazana do NBP 1 września i oddana do anonimowej recenzji. W połowie września recenzja ma być przekazana autorowi, który po ewentualnych modyfikacjach i uzupełnieniach sugerowanych w recenzji, przekaże w końcu września ostateczną wersję pracy, która znajdzie się we wspomnianym wcześniej raporcie NBP.