01 Lip 2007 - 02 Lip 2007

Mołdowa: Umacnianie samorządności lokalnej poprzez poprawę przejrzystości konstruowania budżetów lokalnych

07.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Głównym założeniem projektu jest umacnianie samorządności lokalnej poprzez organizację warsztatów dotyczących metod konstruowania budżetu przez wspólnoty lokalne. 

CASE, w kooperacji z CASE Mołdowa, ma zamiar wyselekcjonować 10 wybranych samorządów lokalnych (przeważnie z obszarów wiejskich), w których przeprowadzony będzie trening dla urzędników władz lokalnych. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w tworzeniu budżetu poprzez dostarczenie przedstawicielom administracji państwowej odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi służących do jej efektywnego wykorzystania. Taka wiedza zostanie uzupełniona prezentacją doświadczeń europejskich w tej kwestii. Po szkoleniu planowane jest zorganizowanie modelowych zgromadzeń wspólnoty lokalnej w wybranych jednostkach. W ramach projektu, do Polski przyjadą z wizytą studyjną przedstawiciele wybranych samorządów lokalnych z Mołdowy aby zapoznać się z doświadczeniami Polski w tym zakresie. 

Rezultaty:

  • Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli lokalnych władz oraz zdobycie wiedzy na temat organizacji własnych zgromadzeń wspólnoty lokalnej związanych z budżetem
  • 10 budżetów wybranych rejonów będzie skonstruowanych według nowych zasad, przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie środków.
  • Po wdrożeniu programu planuje się przeprowadzenie badań terenowych mających na celu porównanie społeczności lokalnych, będących bezpośrednimi beneficjantami programu, ze społecznościami, które nie miały okazji w nim uczestniczyć. Założeniem badań jest  pokazanie różnicy miedzy poziomem świadomości obu grup odnośnie kwestii udziału w decyzjach dotyczących budżetu lokalnego.
  • Publikacja raportu (podręcznika) wraz z wynikami badań
  • Upowszechnienie wiedzy przez organizację konferencji  
     

Partner:

CASE Moldova

Sponsorzy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Central European Initiative
WestLB Polska S.A.