Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Global/Multiregional, Trade, economic integration and globalization

Konferencja "Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO"

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. miała miejsce konferencja "Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO", podsumowująca realizowany przez CASE oraz Centrum Badawcze IPM projekt o tej samej nazwie. Konferencja współfinansowana była przez Fundację Solidarności Międzynarodowej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które było również gospodarzem spotkania. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników projektu oraz omówienie najważniejszych wniosków i zaleceń sformułowanych podczas jego realizacji.

 

Konferencję otworzyli Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Wiceprezes Fundacji CASE, Maciej Sobolewski. Dr hab. Piotr Kozarzewski z CASE był moderatorem pierwszego panelu, podczas którego prezentacje wygłosili Irina Kolesnikova z Białoruskiej Akademii Nauk, Dr Irina Tochitskaya- CASE Fellow i Dyrektor Naukowy IPM, oraz Gleb Shymanovich z IPM. Wygłoszone przez nich prezentacje powstały na bazie opracowanych podczas projektu raportów, które opublikowane zostały przez CASE i dostępne są na stronie projektu.


Drugi panel poświęcony był doświadczeniom innych krajów z procesu akcesyjnego i członkostwa w WTO. Dyskusję pomiędzy prof. Katarzyną Śledziewską z UW, ekspertem CASE, Adamem Orzechowskim- Wicedyrektorem Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, oraz Georgetą Mincu- Ekspertem CASE i Dyrektorem Wykonawczym Ośrodka Rozwoju i Zarządzania (CDM) w Mołdawii, moderowała Dyrektor Synowiec. Prof. Śledziewska mówiła o skutkach, jakie dla polskiej gospodarki miało przystąpienie do WTO. Doświadczenie Polski od strony politycznej zaprezentował zaś Pan Orzechowski. Georgeta Mincu przedstawiła natomiast prezentację na temat wpływu przystąpienia do WTO na procesy polityczne i wyniki gospodarcze w Republice Mołdawii.

 

Podczas ostatniego panelu prezentacje wygłosili przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, Alicja Krzyżanowska i Carlos Gimeno Verdejo, którzy komentowali problemy i wyzwania stojące przed Białorusią podczas procesu akcesyjnego do WTO z perspektywy Unii Europejskiej. Podsumowaniem konferencji była dyskusja, w której udział wzięli wszyscy prelegenci. Była ona okazją do wspólnej debaty nad korzyściami, które Białoruś mogłaby czerpać z uczestnictwa w WTO, oraz najlepszymi rozwiązaniami niektórych z problemów, jakie stwarzają proces akcesyjny i potencjalne członkostwo w organizacji.

W konferecji udział wzięli przedstawiciele ambasad, rządu polskiego, organizacji pozarządowych, think-tanków i uniwersytetów, a także grupa gości z Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli również polscy i białoruscy dziennikarze; relacje tych drugich znaleźć można na stronach internetowych telewizji Biełsat i Radia Racyja.

 

Konferencja była jednym z dziewięciu działań podejmowanych w ramach wspomnianego wyżej projektu.