02 Sty 2013 - 03 Sty 2013

Inwestycje i stosunki handlowe pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Analiza z zastosowaniem metody globalnych łańcuchów wartości.

01.2013 - 11.2013

Opis projektu:

Nagła rewolucja w globalnych łańcuchach wartości (GVCs – Global Value Chains) stała się jedną z głównych charakterystyk międzynarodowych procesów integracyjnych ostatnich lat. Jest niezaprzeczalnie jedna z sił napędowych handlu i inwestycji pomiędzy Chinami i Unią Europejską. Jak dotąd rola odgrywana przez łańcuchy wartości i ich ekonomiczne konsekwencje nie zostały jednak w pełni zbadane. Projekt ma na celu wypełnienie tej luki, koncentrując się na bilateralnych łańcuchach łączących Chiny i UE.

Cele projektu:

Celem projektu jest analiza zaangażowania firm Unii Europejskiej w łańcuchy wartości obejmujące Chiny w sektorach samochodowym, chemicznym i ICT. Autorzy badania spróbują lepiej zrozumieć rolę Chin jako korzystnej lokalizacji dla przedsiębiorstw różnych branż, aby w przyszłości wprowadzić efektywniejsze regulacje dotyczące inwestycji i ochrony praw autorskich, kluczowych dla rozwoju GVCs.
Struktura projektu i zaangażowanie CASE;


Badanie skupi się na pięciu szerokich obszarach:

  1. Opis ewolucji GVCs pomiędzy UE a Chinami w danych sektorach.
  2. Handlowe i inwestycyjne współzależności pomiędzy łańcuchami wartości w Chinach i UE, także w odniesieniu do krajów trzecich.
  3. Identyfikacja i analiza a) determinantów, dla których firmy w UE decydują się na fragmentację produkcji w danych sektorach oraz b) różnych możliwości prowadzenia działalności na lokalnym rynku.
  4. Analiza instrumentów i inicjatyw promujących GVCs w UE i w Chinach.
  5. Dyskusja na temat znaczenia bilateralnych i multilateralnych inicjatyw oraz reform polityki wewnętrznej, mających na celu rozwój GVCs w Chinach i UE. Analiza potencjalnych korzyści.

Do analizy zostaną użyte następujące metody:

  • Analiza sektorowa statystyk i miar dotyczących GVCs w celu ukazania bilateralnej współpracy między Chinami a UE.
  • Analiza ekonometryczna na poziomie sektorów (wpływ reform/ulepszeń/inicjatyw publicznych na poszczególne miary GVCs) i firm (determinanty korzystania z GVCs i różne formy zaangażowania).
  • Studia przypadku na podstawie charakterystyk firm stosujących GVCs.


Eksperci CASE będą wspomagać oraz nadzorować analizę ekonometryczną.