budżet państwa, deficyt, Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, Polska, polska gospodarka, Post-communist transition and development issues, Studia i analizy, transformacja systemowa

Identyfikacja głównych źródeł zagrożeń dla budżetu państwa w latach 1993-1995 oraz wariantowe projekcje deficytu budżetowego