27 Nov 2023
Financial sector, External Publications

Inflation dynamics and monetary policy in the euro area and the US. Monetary Dialogue Papers, November 2023.

Dokument dokładnie analizuje dynamikę inflacji i reakcje jaką wywołała ze strony polityki pieniężnej zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych. Raport bada i porównuje rozwój inflacji w obu regionach, skupiając się na rozwoju inflacji ogólnej i bazowej, a także bada tendencje w oczekiwaniach inflacyjnych w tych obszarach. Dokument przedstawia podobieństwa i różnice w czynnikach wpływających na dynamikę inflacji w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Autorzy analizują debatę dotyczącą tego, czy ożywienie inflacji jest głównie spowodowane czynnikami podażowymi czy popytowymi, oraz jak te czynniki wpływają na dynamikę cen. W trzecim dziale raport bada i porównuje czas oraz sposób reakcji polityki pieniężnej na rosnącą inflację po obu stronach Atlantyku. Na koniec omawiane są wyzwania, przed którymi stoją Europejski Bank Centralny (EBC) i Rezerwa Federalna (Fed), także w świetle niepewności wynikającej z trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Dokument ten został przygotowany przez Zespół Zarządzania Gospodarczego i Kontroli EMU na wniosek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) przed Dialogiem Monetarnym z Prezesem EBC, który miał miejsce 27 listopada 2023 roku.

 

Przeczytaj/pobierz publikację

 

Dowiedz się więcej o projekcie

 

Raport został napisany przez ekspertów z CASE (Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych, Warszawa): Manuelę MOSCHELLA, CASE i Scuola Normale Superiore oraz Davida ROMELLI, Trinity College Dublin, CASE.