Lokalne strategie gospodarcze wobec starzenia się społeczeństw

02.2015 - 04.2015

Zmiany demograficzne mają znaczący wpływ na sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną państw całego świata. W związku z tym na znaczeniu zyskują mechanizmy wzmacniające odporność gospodarki i społeczeństw na zachodzące zmiany tj. na zwiększającą się liczbę osób starszych i jednoczesny niż demograficzny. Szczególnie ważne są: odpowiedni sposób zarządzania starszymi pracownikami i udzielanie im wsparcia. Przyszłe działania powinny uwzględniać takie zagadnienia jak tworzenie możliwości zatrudnienia dla osób starszych czy ułatwienia w procesie przejścia na emeryturę. Starzenie się społeczeństw, oprócz swoich negatywnych konsekwencji, ma także pozytywne efekty – jest źródłem popytu i podaży na usługi zorientowane na ludzi starszych.

Projekt badawczy „Lokalne strategie gospodarcze wobec starzenia się społeczeństw” obejmuje następujące kwestie:

- strategie zarządzania dotyczące osób starszych oraz wpływ tych działań na wydajność produkcyjną;

 - programy rozwoju umiejętności oraz organizowanie szkoleń dla osób starszych;

- inicjatywy na rzecz integracji międzypokoleniowej;

- lokalne strategie gospodarcze i inicjatywy dotyczące społeczeństw starzejących się;

- przepływ osób wykwalifikowanych z lub do starszej grupy pracujących.

Metodologia:

- badania lokalne (np. badania na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania starszymi pracownikami w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji i na Litwie)

- przegląd literatury i analiza praktyk politycznych

Sponsor: OECD