Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, praca, Raporty CASE, rynek pracy, transformacja systemowa

Warunki do tworzenia miejsc pracy

Celem analiz przeprowadzonych w ramach tego tematu, stanowiącego jedną z części większego projektu, „Konsolidacja reform rynkowych na rzecz wzrostu“ była identyfikacja rozwiązań zarówno sprzyjających, jak i przeszkadzających rozwojowi miejsc pracy. Obszarem analiz była sfera aktywności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy. Badania skoncentrowano na procesach obserwowanych od połowy lat 90., okresu znacznie bardziej stabilnego niż początek transformacji, a także okresu, w którym statystyki ilustrujące przemiany są znacznie lepsze niż wcześniejsze, których wówczas niekiedy po prostu brakowało.