03 Lut 2008 - 04 Lut 2008

Polska: Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów

02.2008 - 06.2008

Opis Projektu:

Projekt jest realizowany na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i obejmuje wszystkie wdrażane w Polsce instrumenty polityki spójności 2004-2006, do których należą: fundusze strukturalne, Inicjatywy Wspólnotowe (Equal i Interreg) oraz Fundusz Spójności. Celem badania jest "Określenie skali wpływu całości interwencji finansowanej z funduszy unijnych w okresie 2004-2006 na konwergencję polskich regionów na tle innych zachodzących równolegle procesów gospodarczych i społecznych."

Badanie ma dwa cele szczegółowe:

  1. "Określenie udziału interwencji funduszy unijnych w całości zachodzących pozytywnych procesów gospodarczo-społecznych i niwelowaniu procesów negatywnych" 
  2. "Określenie czy realizowane w ramach funduszy unijnych przedsięwzięcia wpływają na wyrównywanie poziomu społeczno-gospodarczego kraju, czy pogłębiają zróżnicowania regionalne i wewnątrz-regionalne".

Oprócz tego zadaniem zespołu realizującego projekt jest przygotowanie odpowiedzi na szereg konkretnych pytań badawczych oraz dokonanie ewaluacji instrumentów polityki spójności 2004-2006 według ustalonych kryteriów.
Prace są prowadzone przez interdyscyplinarny zespół badawczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy i wizualizacji danych oraz modelowania ekonometrycznego. Wyniki zostaną podsumowane w formie raportu przygotowanego do publikacji oraz  broszury podsumowującej rezultaty badania.

 

Sponsor:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego